بدسکتور چیست ؟ و چگونه به وجود می آید ؟

 

 

اگر بدسکتور سخت‌افزاری باشد، کارِ چندانی نمیتوان کرد، شاید تنها راهتعویض"سیلندر" هاردیسک باشد. ولی اگر نرم‌افزاری باشد، از طریق نرم‌افزارهای مخصوص،مشکل را میتوان برطرف کرد.
هارددیسکهای نو در کارخانهٔ سازنده، فرمتی ویژهمیشوند بنام فرمت سطح پایین (low level format)، بسیاری مواقع انجام دوبارهٔ اینفرمت باعث رفع بدسکتور میشود. معمولاً، شرکتهای سازنده هارددیسک، نرم‌افزار فرمتسطح پایین را در سایتهایشان قرار میدهند، از جمله مکستور نرم‌افزاری بنام powermax دارد.
علاوه بر روش گفته شده، از نرم‌افزار ترمیم کنندهٔ هارددیسک (hard disk repair) نیز میتوانید استفاده کرد. بعضی از آنها بصورت بوت و تحت داس، کارمیکنند.
اما پیش از هرکاری بهتر است از امکان "ویندوز اکس‌پی" استفاده کنید،شاید مشکل حل شود. بدین صورت که روی درایو مودنظر کلیک راست کرده، properties راکلیک کرده، سپس زبانهٔ tools را کلیک کنید، آنگاه check now و در آخر با فعال کردنگزینهٔ scan for and attempt recovery of bad sector بر start کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------
دیگرنرم افزار ها جهت این کار:
HD repair program list
Powermax- low level format for maxtor hard disk
HDD Regenerato
Flobo
Killdisk
ANADISK
HD repair
------------------------------------------------------------------

بدسکتور به قسمتی از صفحات درون هارد گفته می شود که نتوان بر رویآن اطلاعات را نوشت که میتواند به سبب چندین عامل ایجاد گردد ولی تمامی این مسائلباعث می شود که سیستم عامل شما از نوشتن اطلاعات بر روی هارد دیسک ناتوان باشدسیستم عامل های جدید به گونه ای طراحی شده اند که اگر هارد دیسک شما توسط آنها فرمتشود بدسکتورهای آن توسط سیستم عامل کنارگذاشته می شوند و از آنها استفاده نمی شودحتی هاردهای جدید دارای فضای کمکی و جانشینی هستند که در صورت ایجاد بدسکتورجایگزین مناطق از دست رفته می شوند که باعث کاهش میزان خطای به وجود آمده قبل ازاستفاده از هارد دیسک در هنگام تولید میگردد.
زمانی که سکتورهای قابل استفادهخسارت می بینند بدسکتورها به وجود می آیند و تمامی اطلاعات موجود بر روی اینسکتورها در معرض خطر قرار می گیرند متاسفانه سیستم عامل نمی تواند تدبیری برای خنثیکردن خرابی اطلاعات در دستور کار خود قرار دهد و برای جبران این بی ثباتی در سیستمعامل نیاز به مدیریت انسانی می باشد یکی دیگر از دلایل ایجاد بدسکتور بر روی هارددیسک ها خطاهای نرم افزاری و یا خطاهای بسیار ناچیزی است که در زمان خواند و نوشتنو نشاندن اطلاعات بر روی صفحات توسط هد ها ایجاد میگردد به این نوع بدسکتور Soft Bad Sector می گویند که با دوباره نویسی سکتورها رفع می شود.
یکی از خواصبدسکتورها گرایش و تمایل آنها به زیاد شدن می باشد. به دلیل سطح بسیار حساس صفحاتدر هارد دیسک با ایجاد Hard Bad Sector به مانند شیار و ترک روی شیشه که دائما درحال پیشروی است بدسکتورها نیز سایر مناطق صفحه را فر میگیرند و یکی از دلایل دیگراین مسئله ایجاد اختلال در کارکرد هد ها می باشد که به افزایش این بدسکتورها کمک مینماید موثرترین راه برای جبران و جلوگیری از خسارت بیشتر فرمت درایو پس از پشتیبانگرفتن از اطلاعات می باشد زیرا پس از فرمت هارد درایو از سکتورهای جیگزین و جانشیناستفاده میکند اگر بدسکتورها فضای زیادی از هارد را فراگرفته باشند تنها راهباقیمانده این است که بقیه سکتورهای خراب را از سیستم نوشتن و خواندن اطلاعات حذفکرد.

-----------------------------------------------------------------

چرا هارد خراب می شود ؟
هاردها از یک یا چند صفحه گرد که برروی آنها شیارهای مغناطیسی وجود دارد و اطلاعات را حمل می نمایند تشکیل شده اند.ایناطلاعات ذخیره شده بر روی صفحه ها توسط هدهای خواندنی/نوشتنی قابل خواندن هستند.اینهدها در فاصله بسیار نزدیک سطح صفحه های چرخان بر روی بالشتکی از هوا که به دلیلسرعت زیاد دوران صفحه ها ایجاد میشود شناور هستند. خود هدها بر روی صفحه دیسکقابلیت حرکت دارند و به حرکتی نیم دایره ای که توسط آرمیچر ایجاد میشود و همچنیندوران خود صفحه میتوانند به تمامی نقاط صفحات دسترسی داشته باشند. معماری دقیق وساخت بسیار ظریف این قطعه باعث شده است که صفحه ها بتوانند سرعتی معادل 5400 یا 7200 و حتی 10000 دور در دقیقه داشته باشند و تمامی این روند و کارکرد برای خواندنو نوشتن اطلاعات بدون اختلال ادامه داشته باشد. ولی هارد دیسکها سر انجام از کارمیافتند چونکه وسایلی مکانیکی هستند و سرانجام فرسوده خواهند شد ولی شایع ترین دلیلبرای از کار افتادن یک هارد دیسک قبل از سر آمدن عمر طبیعیش آسیبهای فیزیکی می باشدمثل ضربه خوردن و تکان خوردن در زمانی که فعالیتی انجام میدهد.منظور از فعال بودنزمانی است که هدها در حال خواندن یا نوشتن اطلاعات هستند. این لحظه زمانی است که هدبه صفحه بسیار نزدیک است وایجاد تکان یا ضربه باعث تماس با صفحه می گردد و از اینجاتمامی مشکلات آغاز میشود

 

به این مشکل Head crash میگویند که به واسطه برخورد نوک هد با سطحبسیار حساس صفحه چرخان حاوی شیارهای مغناطیسی دربرگیرنده اطلاعات ایجاد میگردد. اینبرخورد هم هد خواندنی را آسیب می زند و هم سطح صفحه را ولی خوشبختانه درایو هایامروزی بسیار مقاوم تر هستند و به خوبی در برابر تکان و ضربه محافظت شده اند. بهدلیل اینکه جریان هوای ایجاد شده بر روی سطح صفحات فاصله هدها را تعیین میکند درهنگام پایین آمدن سرعت چرخش و توقف صفحات این جریان کمتر شده و فاصله ها نیز کاهشمی یابد به همین دلیل در هاردهای مدرن امروزی در زمان کاهش سرعت و توقف هارد هدهابه قسمتی که امن می باشد حرکت میکنند و از روی صفحات دور میشوندو هارد دریاو خاموشبه سختی دچار مشکل می شود بنابراین از جابجایی سیستم خود در هنگام روشن بودن به شدتاجتناب کنید.به همین دلیل هم میزان حفاظت هارد سیستم های لپ تاپ بسیار بیشتر ازهاردهای 3.5 اینچی کامپیوترهای رومیزی می باشد اما با کمی دقت می توانید متوجه شویدکه میزان خرابی در هارد دستگاههای قابل حمل تا چه میزان زیاد می باشد.
موتورالکتریکی که وظیفه چرخانیدن صفحات را به عهده دارد دلیل دیگراز کار افتادن هاردهامی باشد.این دلیل بیشتر بعد از یک دوره طولانی استفاده ممتد از هارد رخ میدهد. اصولا به وجود آمدن نقص در موتور محرک و یا خرابی اهرمهای نگهدارنده (یاتاقان) باعثکاهش کارایی و همچنین رخ دادن ایرادهایی در عمل خواندن و یا نوشتن که به دلیل کاهشسرعت صفحه ها و یا نبودن در سرعت ایده الی که برای عمل خواندن یا نوشتن لازم است میگردد
همچنین هارد درایوها دارای *****های ورودی هوا هستند زیرا برای شناور بودنهدها بر روی صفحات نیازمند فشار هوای معینی می باشندو ایجاد کوچکترین نقصی در این *****ها سبب بروز Head crash و از دست دادن اطلاعات عمده ای در هارد درایو و همچنینخرابی خود دیسک می شود.

 

415 بدسکتور چیست؟
بدسکتور به قسمتی از صفحات درون هارد گفتهمی شود که نتوان بر روی آن اطلاعات را نوشت که میتواند به سبب چندین عامل ایجادگردد ولی تمامی این مسائل باعث می شود که سیستم عامل شما از نوشتن اطلاعات بر رویهارد دیسک ناتوان باشد سیستم عامل های جدید به گونه ای طراحی شده اند که اگر هارددیسک شما توسط آنها فرمت شود بدسکتورهای آن توسط سیستم عامل کنارگذاشته می شوند واز آنها استفاده نمی شود حتی هاردهای جدید دارای فضای کمکی و جانشینی هستند که درصورت ایجاد بدسکتور جایگزین مناطق از دست رفته می شوند که باعث کاهش میزان خطای بهوجود آمده قبل از استفاده از هارد دیسک در هنگام تولید میگردد.
زمانی کهسکتورهای قابل استفاده خسارت می بینند بدسکتورها به وجود می آیند و تمامی اطلاعاتموجود بر روی این سکتورها در معرض خطر قرار می گیرند متاسفانه سیستم عامل نمی تواندتدبیری برای خنثی کردن خرابی اطلاعات در دستور کار خود قرار دهد و برای جبران اینبی ثباتی در سیستم عامل نیاز به مدیریت انسانی می باشد یکی دیگر از دلایل ایجادبدسکتور بر رویهارد دیسک ها خطاهای نرم افزاری و یا خطاهای بسیار ناچیزی است که درزمان خواند و نوشتن و نشاندن اطلاعات بر روی صفحات توسط هد ها ایجاد میگردد به ایننوع بدسکتور Soft Bad Sector می گویند که با دوباره نویسی سکتورها رفع میشود.
یکی از خواص بدسکتورها گرایش و تمایل آنها به زیاد شدن می باشد. به دلیلسطح بسیار حساس صفحات در هارد دیسک با ایجاد Hard Bad Sector به مانند شیار و ترکروی شیشه که دائما در حال پیشروی است بدسکتورها نیز سایر مناطق صفحه را فر میگیرندو یکی از دلایل دیگر این مسئله ایجاد اختلال در کارکرد هد ها می باشد که به افزایشاین بدسکتورها کمک می نماید موثرترین راه برای جبران و جلوگیری از خسارت بیشتر فرمتدرایو پس از پشتیبان گرفتن از اطلاعات می باشد زیرا پس از فرمت هارد درایو ازسکتورهای جیگزین و جانشین استفاده میکند اگر بدسکتورها فضای زیادی از هارد رافراگرفته باشند تنها راه باقیمانده این است که بقیه سکتورهای خراب را از سیستمنوشتن و خواندن اطلاعات حذف کرد.

 

نشانه های شایع خراب شدن یک هارد دیسک
اگر به خرابی سکتورهایهارد خود واقف شدید باید هرچه سریعتر در رفع آنها اقدام نمایید و در ابتدا ایرادهاینرم افزاری به وجود آمده را برطرف نمایید و سپس به خود بدسکتورها بپردازید که اگربد سکتورهای سخت افزاری را به حال خود رها کنید تقریبا بعد از مدتی باید از خیرهارد دیسک خود بگذرید

/ 6 نظر / 364 بازدید
علی

آقا حسین بزرگوار سلام امیدوارم و دوست دارم خوب و شاد و سلامت باشی..با محبت خدا. برای مطلب خوب و و زیبات ممنون..اتفاده کردم[گل] خداحافظ و نگهدارت[گل]

مازیار

بسیار ممنون مطلب مفیدی بود

سیامک

ممنون مقاله ی خوبی بود استفاده کردم

آریا

بسیار بسیار ممنون از مقاله ی خوبتان. سربلند باشید.

حسین

ممنون از زحمتی ک کشیده بودین خیلی جامع بود

پوریا

اقا وااااقعاممنون مظالبتون کار ساز بود